Yritysten kasvun mahdollisuudet

Linnan Kehitys on mukana vahvistamassa Hämeenlinnan elinkeinojen kasvua. Tiukentuneessa kilpailutilanteessa selvitään vain yhteispelillä. Asiantuntijoidemme ammattitaidon avulla yritystoimintaa kehitetään vain yksi päämäärä mielessä – meille se tarkoittaa yritystemme kannattavaa kasvua.

Olemme valmiit ottamaan haasteesi vastaan!

Yrityksen kilpailuedun kehittäminen

Linnan Kehitys on mukana, kun yrityksessä on aika ottaa seuraava askel. Arvioimme yhdessä yrityksen kilpailuedun ja kehitämme markkinointi-, myynti- ja asiakaslähtöisyyttä. Olemme sillanrakentajana verkostoimassa ja löytämässä uusia avauksia. Olemme opastamassa erilaisissa yritysjärjestelyissä.

Kiinnostavatko kansainväliset markkinat? Annamme neuvontaa ja opastusta miten pääsee kansainvälisille markkinoille. Tarjoamme räätälöityjä palvelukokonaisuuksia Venäjän, Ruotsin, Saksan ja Puolan markkinoille suuntautuville tai jo niillä toimiville.

Ota rohkeasti yhteyttä kun suunnittelet liiketoiminnan kasvattamista. Olemme mukana yrityksesi kokonaisvaltaisessa kehittämisessä tai vain valituilla osa-alueilla.

Lue lisää

Palveluksessasi liiketoiminnan kehittämisessä on asiantuntijoista koottu tiimi, ota rohkeasti yhteyttä Yrityskehityspalveluihimme.

Löydä kilpailuetusi

Kilpailuedun jatkuva, tavoitteellinen ylläpito ja kehittäminen ovat yrityksen olemassaolon elinehtoja. Paikallaan pysyminen merkitsee taantumista ja putoamista kovassa kilpailussa. Kilpailuedun kehittämisen lähtökohtana on tarkka arvio nykytilasta ja resursseista. Näistä lähtökohdista määritellään tulevaisuuden tahtotila. Yritysten tulee varmistaa henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen ajantasaisuus sekä varmistaa henkilökunnan työssä jaksaminen vastaamaan toimintaympäristön ja markkinatilanteen muutoksia. Asiantuntijamme ovat auttamassa sinua tuotteistamisessa, uusien asiakaskohderyhmien etsimisessä, rahoituksen- ja talouden hallinnassa, myynnin- ja markkinoinnin tehostamisessa sekä kasvun mahdollisuuksien hakemisessa sekä kansainvälistymisessä.

Vahvistamme yritystemme kilpailuedun kehittämistä asiantuntijapoolin avulla. Käytössämme on kattava rekisteri eri alojen asiantuntijoita erityisosaamisen tarpeisiin. Jäsenet on koottu erillisen ilmoittautumisen kautta. Pystymme asiantuntijapoolin avulla välittämään yrityksen tarpeisiin vastaavaa kehittämisapua oikea-aikaisesti.

Kasvu ja kehitys

Yritysten kasvun ja kehityksen taustalla on aina yrityksen kyky, halu ja mahdollisuudet kasvuun. Kasvu voi toteutua vain, jos yrityksen johto ja omistajat, yrittäjä, on halukas kasvattamaan yritystään. Yrityksessä on oltava riittävästi osaamista ja resursseja sekä liiketoimintaan liittyvistä asioista että yrityksen toimintaympäristöstä.

Yrityksen kasvuun tarvitaan myös markkinat, joilla yrityksen on mahdollista saada tuotteensa ja innovaationsa kaupallistettua. Olennaista on löytää yritykselle toimiva kasvupolku. Progress – liiketoiminnan analysointiohjelmistoa hyödyntäen selvitämme yrityksen kasvun ja kehityksen tarpeet ja mahdollisuudet. Määrittelemme yhdessä asiakasyrityksen avainhenkilöiden kanssa yrityksen kasvun vaiheet ja osatavoitteet, ohjaamme kehittämis- ja investointisuunnitelmien tulos- ja rahoitussuunnitelmien tekemisessä. Hämeenlinnan Kasvupolku on yksi yrityskehityspalveluistamme, jonka avulla yritykset pääsevät kasvuntielle.

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Myyminen ja asiakastyö ovat nykyaikaisen yrityksen liiketoiminnan sydämenlyöntejä. Kaikessa yritystoiminnassa on tärkeintä asiakkaan kanssa vietetty aika ja sen laatu. Olennaista on löytää oma asiakaskunta, tunnistaa ja haastaa sen tarpeet sekä tyydyttää ne paremmin kuin kilpailijat.

Kartoitamme yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa yrityksen myynnin ja markkinoinnin nykytilanteen. Ohjaamme ja tarvittaessa hankimme riittävästi osaamista yrityksen myynnin ja markkinoinnin tavoitteiden määrittelyyn. Perehdymme aina yrityksen tilanteeseen kokonaisuutena ja sovitamme markkinointisuunnitelman strategiseen kokonaisuuteen. Käymme systemaattisesti läpi markkinoinnin työkalut ja suhteutamme toimenpiteet budjettiin.

Asiakaslähtöinen tuote- ja palvelukehitys

Asiakaslähtöisyyden ydinajatus on tarkastella tuote- ja palvelukehitystä sekä laatuarviointeja tuotannon sijaan asiakkaan näkökulmasta. Olennaista on asiakkaan kokema hyöty ja yrityksen osaamisen antama merkitys hyödyn saavuttamiseksi. Haastamme yritystemme tuote- ja palvelukehitysprojekteja ja olemme varmistamassa niiden onnistumista. Tarvittaessa autamme myös tuotekehitystyön rahoituksen järjestämisessä.

Verkostoituminen

Yritykset tarvitsevat yhä enemmän yhteistyökumppaneista koostuvaa verkostoa pystyäkseen kustannustehokkaaseen ja joustavaan toimintaan. Verkoston hallinta, oman asemansa luominen verkostossa ja sen säilyttäminen sekä verkoston kyvykkyyden hyödyntäminen muodostavat merkittävän haasteen yritysjohdolle. Olennaista on synnyttää uusia liiketoimintamalleja ja – mahdollisuuksia. Osana liiketoiminnan arviointia ja kehittämistä paneudumme myös asiakasyritysten toiminnan arvoverkkojen toimivuuteen ja tehokkuuteen. Autamme tarvittaessa löytämään oikeat kumppanit kasvuun mm. asiantuntijapoolin avulla.

Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyillä muutetaan liiketoiminnan tai omistuksen rakenteita. Yritysjärjestelyjen kautta vahvistetaan yrityksen kilpailuasemaa ja parannetaan kannattavuutta ja tuloksellisuutta. Esimerkiksi yrityskaupan toteutukseen sisältyy useita vaiheita, kuten kohteen arvonmäärittelyt ja analyysit, kauppa- ja rahoitusneuvottelut, kohdeselvitykset, kauppakirjojen ja sopimusten laadinta, yritysrakenteiden muokkaukset sekä verokonsultointi. Tarjoamme apua yritysjärjestelyihin koko prosessin ajan yhdessä kumppaniemme kanssa. Järjestämme säännöllisesti omistajanvaihdosklinikoita, joissa käsitellään keskeiset yritysjärjestelyyn liittyvät asiat ja sovitaan tarvittavat jatkotoimet. Palvelulla turvataan myös jatkajan mahdollisuuksia niin, että yritys on kaupan jälkeen elinkelpoinen. Tarina onnistuneesta omistajanvaihdoksesta Hauholla.

Yrityksen kansainvälistyminen

Annamme maksutonta neuvontaa ja opastusta yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun. Meillä on lisäksi tarjolla räätälöidympiä palvelukokonaisuuksia Venäjän, Ruotsin, Saksan ja Puolan markkinoille suuntautuville tai niillä jo toimiville yrityksille. Järjestämme eri toimialojen yrityksille yrityskontaktointimatkoja pääasiassa Pietarin ja Leningradin alueelle sekä matchmaking -tilaisuuksia Suomessa ja ulkomailla. Tuotamme monet palvelut yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten yhteistyötahojemme kanssa. Luomme yrityksille mahdollisuuksia verkostoitumiseen järjestämissämme seminaareissa ja tapahtumissa. Asiantuntijoiden pitämissä klinikoissa käsittelemme yrityksen kasvuun – ja kansainvälistymiseen liittyviä asioita sekä analysoimme yhdessä muun muassa yrityksen edellytykset toimia kv- markkinoilla, kartoitamme kansainvälistymiseen tarvittavat resurssit ja kerromme kohdemarkkinoiden erityispiirteistä. Tutustu Venäjän markkinoiden ajankohtaisiin kuulumisiin

Kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä:
Anastasia Kanervisto | Puh. 050 440 0306 | anastasia.kanervisto@linnan.fi

Hyödynnä Jykesin ulkomaankaupan asiakirjamallit

Tutustu kansainvälistyjän linkkeihin

Tietoa Saksan markkinoista

Tutustu Venäjän kaupan usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksineen

Kehittämisen rahoitus

Yrityksen tärkein rahoituslähde on tuotteiden ja palvelujen myynnistä saatava tulorahoitus. Tulorahoituksen lisäksi yritykset tarvitsevat ulkopuolista rahoitusta toimintansa kehittämiseen. Ulkopuolisen rahoituksen merkitys korostuu erityisesti kasvuyrityksissä, joissa toiminnan kasvattaminen vaatii merkittäviä pääomia niin myynnin, markkinoinnin kuin tuotekehityksenkin alueella. Yrityksen rahoitustarpeisiin Linnan Kehityksellä on tarjota tietoa eri rahoituslähteistä.

Tutustu kansainvälistymiseen soveltuviin rahoitusmahdollisuuksiin

Veturiyritysten toiminnan vauhdittamisessa

Hämeenlinnan veturiyritykset ovat isossa roolissa kaupungin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Haluamme huolehtia, että veturiyrityksemme voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa ja toimimme osaltamme linkkinä verkostoitumisessa, osaavan työvoiman takaamisessa ja kouluttamisessa. Viemme eteenpäin aluekehityshankkeita myös veturiyritystemme edustajan roolissa.

Lue lisää

Kasvun arvoverkot

Kansainvälistyvässä yritystoiminnassa kilpailu on siirtymässä yksittäisten yritysten välisestä kilpailusta yritysverkkojen keskeiseen kamppailuun ylivertaisen arvon tuottamisesta asiakkaille. Näissä arvoverkoissa kilpailuetu syntyy jokaisen keskittyessä omaan ydinosaamiseensa. Toimintaympäristössä ja markkinoissa tapahtuvat muutokset edellyttävät, että yritykset kehittävät osaamistaan ja kilpailuetuaan jatkuvasti. Veturiyritysten on oltava valppaita ja etsittävä jatkuvasti uusia verkoston kilpailukykyä parantavia tekijöitä. Niiden tulee synnyttää ja kehittää omaa liiketoimintaansa edistäviä verkostoja. Löydämme niihin potentiaaliset kumppanit, joiden osaaminen ja tuotteet ja palvelut tukevat arvoketjun tavoitteita ja toimintamalleja.

Yhteydet tutkimukseen ja kehitykseen

Työelämälähtöinen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö palvelee yritysten ja yhteisöjen osaamisen vahvistamista. Toiminta-alueemme yritysten osaamisen kasvattamista edesauttaa tiivis yhteistyömme ja kumppanuutemme yliopistojen, tutkimuslaitosten ja Hämeen Ammattikorkeakoulun eri toimintayksiköiden kanssa.

Olemme mukana eurooppalaisissa yritys- ja liiketoimintaverkostoissa, joiden kautta on löydettävissä oikeat väylät tuotekehitys- ja tutkimushankkeisiin. Yhteisprojektien kautta avautuu myös uusia mahdollisuuksia suoriin kaupallisiin yhteyksiin sekä pääsy teknologiatoimialan johtaviin verkostoihin.

Moniosaamisen turvaaminen 

Hämeenlinnan elinkeinoelämän onnistumisen kannalta on olennaista varmistaa ammattitaitoisen, laajan ja monipuolisen osaamisen omaavan työvoiman saanti ja siihen tarvittava koulutustarjonta. Tulevaisuuden tarpeet luovat koulutuspaineita sekä peruskoulutukseen että täydennyskoulutukseen. Laajan ja monipuolisen osaamisen vaatimusten rinnalla kasvaa myös huoli eritysosaamisen säilymisestä.

Olemme rakentamassa alueen oppilaitosten kanssa kattavaa osaajien verkostoa alueen merkittävien kärkihankkeiden ympärille turvaamaan elinkeinoelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta sekä laaja ja monipuolinen osaamisen.

Ydinliiketoimintaa edistävät ekosysteemit

Yritystoiminnan ekosysteemit voidaan ymmärtää liiketoimintaverkostoksi, jonka toimijat tekevät yhteistyötä luodakseen toisiaan täydentävien kyvykkyyksien ja voimavarojen sekä yritysten järjestelmien avulla tuotteen tai palvelun asiakasarvon kasvattamiseksi.

Talouden ja yksittäisten yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Luomme uusia tapoja tarkastella tätä muutosta ja yritysten toimintaa siinä. Yritysten on hyvä pohtia oman liiketoimintansa ekosysteemeitä ja sen mahdollisuuksia tuoda lisää taloudellista kasvua Hämeenlinnaan. Olemme mielellämme mukana koordinoimassa kasvua, työpaikkojen luomista ja hyvinvointia tukevaa elinkeinopolitiikkaa Hämeenlinnassa.

Liiketoiminnan alkuvaiheessa

Kaikki lähtee ideasta. Tutustu yritystoimintaa suunnittelevien työkaluihin ja rahoitusmahdollisuuksiin

Lue lisää

Uudet liikeideat yritystoiminnaksi

Jokaisen menestyvän yrityksen lähtökohtana on vakuuttava liikeidea ja sen työstäminen konkreettiseksi yritystoiminnaksi. Onnistuakseen uuden liikeidean toteutuksessa yrityksen tulee selvästi ja täsmällisesti osoittaa, mitä hyötyä ideasta on asiakkaalle, millä markkinoilla se tuottaa hyötyä ja miten sillä ansaitaan rahaa.

Linnan Kehityksen yrityshautomopalveluiden piiriin on mahdollista päästä teknologia- ja osaamisintensiivisten kasvuun tähtäävien yrityksien.

Uusyrityskeskus auttaa aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. Kun yritykselläsi on jo valmis liiketoimintasuunnitelma ja tarvitset tukea yrityksesi kasvulle, niin ota yhteyttä Linnan Kehityksen yrityskehittäjään.

Hämeen Uusyrityskeskus antaa henkilökohtaista neuvontaa yrityksen perustamista suunnitteleville. Neuvonantajat käyvät kanssasi liikeidean syvällisesti läpi henkilökohtaisessa neuvonnassa. Erityistä huomiota kiinnitetään liiketoiminnan kannattavuuteen, kilpailutilanteeseen ja rahoitukseen. Neuvonnan jälkeen pystyt harkitsemaan paremmin, onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa. Yritysneuvojat auttavat yrityksen perustajaa erilaisissa kysymyksissä kuten mahdollisissa lupa- ja verotusasioissa sekä perustamisilmoituksen tekemisessä.

UyK_logo

Hämeen Uusyrityskeskus
Sibeliuksenkatu 2 B 5. kerros
13100 HÄMEENLINNA

Olli Kari
yritysneuvoja, toimitusjohtaja
Puh. 050 5930 797 | olli.kari@uusyrityskeskus.fi

Janne Korpela
yritysneuvoja
Puh. 0400 813 270 | janne.korpela@uusyrityskeskus.fi

Suomi.fi, yrityspalvelut yhdestä paikasta

Tietoa ja palveluja yrityksen eri tilanteisiin, tutustu palveluun

Ota hyöty irti

Olemme mukana useissa alue- ja kiinteistökehityshankkeissa. Hankkeiden avulla olemme mukana kehittämässä ja luomassa parempia toimintaedellytyksiä Hämeenlinnan yrityksille.

Lue lisää

Toimintaympäristön tilastot ja tutkimukset

Tutustu toimintaympäristön tilastoihin ja tutkimuksiin. Mikäli et löydä etsimääsi käänny rohkeasti puoleemme ja kysy lisätietoja. Tarpeen mukaan tuotamme myös itse yritystemme tarvitsemaa tietoa ja selvityksiä. 

Lue lisää

Kokoamme ja ylläpidämme ajantasaista tietoa toimintaympäristömme muutoksista tilastojen valossa.

TOIMITILAMARKKINAKATSAUS HUHTIKUU 2019
Hämeenlinnan toimitilamarkkinakatsaus huhtikuu 2019

TOIMITILAMARKKINAKATSAUS HUHTIKUU 2016
Hämeenlinnan toimitilamarkkina on ollut viimeisen vuoden ajan hyvin kaksijakoinen; kuluttajille näkyvää uudisrakentamista ja uusia vuokrauksia on tapahtunut vähän. Sen sijaan sijoittajaostajat ovat olleet koko Suomen tapaan liikkeellä hyvin aktiivisesti. Merkittäviä tulevaisuuden hankkeita ovat Kirstulan uusi liikepaikka-alue, rakentajan Centra Harvialantien varressa sekä rautatieaseman vieressä oleva Asemanrannan palvelu-, hoiva- ja asuinalue.

Liiketilojen markkinavuokrat Hämeenlinnassa ovat laskeneet vanhassa ydinkeskustassa lisääntyneen tarjonnan takia. Toimistojen sekä teollisuus- ja varastotilojen markkinavuokrat ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan. Ne ovat Hämeenlinnassa samaa tasoa kuin muissakin saman kokoisissa kaupungeissa. Sijoittajaostajia on edelleen liikkeellä, mikäli kohde vain on teknisesti ja toiminnallisesti hyvä sekä pitkällä vuokrasopimuksella varmalle vuokralaiselle vuokrattu.
Sijainti Suomen kasvukäytävän keskipisteessä, josta kahden tunnin ajomatkan säteellä tavoittaa 4,2 miljoonan ihmisen markkinat,antaa mahdollisuudet menestyä jatkossakin.
Hämeenlinnan toimitilamarkkinakatsaus huhtikuu 2016.
Tutustu tästä vuoden 2015 Toimitilamarkkinakatsaukseen.

KAUPUNKISEUTUJEN EROT
Analyysi: Kaupunkiseutujen väliset erot yritysdynamiikassa vuosina 2008-2012 (Timo Aro, helmikuu 2015)
Hämeenlinna toiseksi parhaassa viidenneksessä 67 seudun joukossa.

KUNTARANKING-TUTKIMUS – Hämeenlinna 3. sijalla
EK:n Kuntaranking-tutkimus 2017

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY
Hämeen kauppakamari: Alueiden kilpailukyky 2016
Hämeen liitto/Valtiotieteen tohtori Timo Aro – 2013: Kanta-Hämeen alueellinen kilpailukyky verrattuna muihin maakuntiin 1995-2012
Hämeen Yrittäjät Ry: PK-YRITYSTEN MERKITYS ALUETALOUTEEN KANTA‐HÄMEESSÄ
Pk-yritykset muodostavat absoluuttisesti kuntien taloudellisen selkärangan, joka pitää yllä alueiden tasapainoa myös laskusuhdanteissa. Professori Vesa Routamaan raportti.

VALTAKUNNALLISET ENNUSTEKARTAT ( Tilanne verrattuna kevääseen 2014 sekä odotukset syksylle 2015 ja keväälle 2016)
Elinkeinoelämän tilanne seutukunnittain
Työttömyys seutukunnittain
Elinkeinoelämän tilanne Ely-keskuksittain
Työttömyys Ely-keskuksittain

TEM TOIMIALAPALVELU
Toimialaraportit
Toimialojen näkymät -katsaus
PK-toimialabarometrit
Alueelliset kehitysnäkymät

PALTA ry – Palvelualojen työnantajat
Palvelujen suhdanteet
Logistiikka. Informaatio ja viestintä. Yritys-ja asiantuntijapalvelut. Halinto- ja tukipalvelut. Viihde ja virkistys. Muut palvelut

BAROMETRIT

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrit ja katsaukset

Suhdannebarometri, tammikuu 2019
Suhdennebarometri, lokakuu 2017
Suhdennebarometri, heinäkuu 2017
Suhdannebarometri, toukokuu 2017
Suhdannebarometri, helmikuu 2017
Alueelliset näkymät, marraskuu 2016
EK:n Suhdannebarometri ennakoinut tulevaisuutta jo 50 vuotta

PK-YRITYSBAROMETRI 1/2018
Lisää aiheesta ja eri seutujen raportit

PK-HALLITUSBAROMETRI
Hämeen kauppakamarin alueen PK-hallitusbarometri 2015

KULUTTAJABAROMETRI
Tilastokeskuksen Kuluttajabarometri 2019, maaliskuu
Tilastokeskuksen Kuluttajabarometri 2017, syyskuu

ELINKEINON MITTARIT
Hämeen ELY-keskus työmarkkinat
Kanta-Häme Hämeen ELY-keskus: Työllisyyskatsaukset
TEM: Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015.
Finland Convention Bureau: Kansainvälisten kongressien tilastotietoja

YRITYSSEURANTA
Hämeen Uusyrityskeskuksen kuukausiraportti vuosi 2016 ( excel)

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset sekä nettokehitys neljännesvuosittain:
Seutukuntaraportti 2017 (excel)

VÄESTÖNKEHITYS
Viimeisimmät tilastot >>

MATKAILUTOIMIALAN MITTAREITA

Hämeenlinnan brändityö, lue lisää Hämeenlinnan brändistä
Hämeenlinnan mielikuva- ja muuttajatutkimuksen yhteenveto
Kaupunkikuvatutkimus 2017, Hämeenlinnan kaupunki

MATKAILUTULO

Hämeenlinnan matkailun tulo ja työllisyysvaikutukset, julkaistu 2017

Hämeenlinnan matkailun tulo ja työllisyysselvitys, tiivistelmä, julkaistu 2016
Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys, julkaistu 2016

MAJOITUSTILASTOT

Majoitustilasto, vuosi 2017

Majoitustilasto, vuosi 2016

Majoitustilasto, vuosi 2015

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö, anna meille palautetta tai vinkkaa hyvästä kehityskohteesta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

@

Ei aktiivisena viimeaikoina